امروزه الگو های خاص ژنتیکی جهت تعیین هویت با استفاده از روش های نوین ژنتیکی کاربرد وسیعی در پزشکی قانونی، پلیس جنایی، مهاجرت، تعیین هویت، تعیین رابطه خویشاوندی و … پیدا کرده است. تعیین هویت به کمک DNA  یکی از …

بیشتر بخوانید