مشاوره ژنتیک قبل از بارداری

Orpthalmnogy

سلامت فرزندان همواره به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های والدین به شمار می رود.  اگر خانواده ای فرزند مبتلا به بیماری ژنتیکی دارند و یا نگران هستند که فرزندشان به بیماری ژنتیکی مبتلا شود باید قبل از بارداری مشاوره ژنتیک انجام دهند تا از بروز بیماری های ژنتیکی در فرزند خود جلوگیری کنند. همچنین اگرخود زوجین یا یکی از آنها به بیماری مبتلا باشند و یا در خانواده خود فرد مبتلا به بیماریهای ژنتیکی داشته و یا دارند،  در صورت عدم مراجعه به مشاوره ژنتیک  قبل از ازدواج ، باید قبل از بارداری  مراجعه  کنند.   اگر والدین ناقل بیماری باشند امکان تشخیص قبل از تولد در هفته دهم تا چهادرهم حاملکی بر روی نمونه CVS  و یا در هفته های پانزدهم تا هجدهم  بر روی نمونه آمنیون وجود دارد.