امروزه الگو های خاص ژنتیکی جهت تعیین هویت با استفاده از روش های نوین ژنتیکی کاربرد وسیعی در پزشکی قانونی، پلیس جنایی، مهاجرت، تعیین هویت، تعیین رابطه خویشاوندی و … پیدا کرده است. تعیین هویت به کمک DNA  یکی از قابل اعتماد ترین شیوه های تشخیصی جهت تعیین روابط  پدر فرزندی، مادر فرزندی، رابطه والدینی ( مثلاً برای موارد تعویض در بیمارستان )، خواهر- برادری، نوه گی، عمو زادگی، تعیین هویت جنین، تعیین هویت اجساد، تعیین هویت نمونه های پیچیده یا فاسد شده و مخصوصا استخوان، اساس روش تعیین هویت مبتنی بر مشخص کردن وضعیت ژنتیکی یک فرد و مقایسه آن با فرد دیگر و یا نمونه به جا مانده از صحنه جرم و … می باشد که می تواند از نمونه های خون و ناخن و مو و پرزهای جفتی جنین انجام گیرد.