در صورت داشتن معرفی از بهزیستی کلیه خدمات مشاوره ژنتیک و همچنین آزمایشات به صورت رایگان انجام می شود.