قبل از اقدام به بارداری جهت بررسی سابقه فامیلی و لزوم انجام آزمایش به پزشک مشاور ژنتیک مراجعه نمایید.