در صورت داشتن هر گونه سابقه اختلالات ژنتیکی و مادرزادی در خانواده انجام مشاوره ژنتیک ضروری می باشد. قبل از اقدام به بارداری جهت رسم شجره نامه و اطلاع از نحوه توارث بیماری و لزوم انجام آزمایش حتما به پزشک مشاور ژنتیک مراجعه نمایید.