قبل از اقدام به بارداری جهت مشاوره و رسم شجره به مشاور ژنتیک مراجعه نمایید. همچنین نامزد شما باید تست ناقلیت انجام دهند.