باید قبل از بارداری برای تعیین نوع بیماری و جهش مربوطه حتما  مورد بررسی قرار گیرید.