ابتدا باید فرد مبتلا جهت تعیین نوع و جهش بیماری آزمایش ژنتیک انجام دهد و سپس براساس نتایج بدست آمده برای سایر افراد خانواده تست ناقلیت انجام شود.